Ιλυδα: Ακυρώνονται 863.868 ίδιες μετοχές στις 15 Σεπτεμβρίου

Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εισηγμένης.

Ιλυδα: Ακυρώνονται 863.868 ίδιες μετοχές στις 15 Σεπτεμβρίου

Η Ιλυδα Πληροφορική ΑΕ ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 31η Ιουλίου 2017, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής Εταιρείας κατά το ποσό των 777.481,20 ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 9.090.000 σε 8.226.132 κοινές, ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 863.868 ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.

Εκ των ως άνω 863.868 ιδίων μετοχών, οι οποίες αγοράσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 25.08.2009 έως 18.09.2015:

α) 850.000 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν σε εκτέλεση της από 30.04.2015 αποφάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας και

β) 13.868 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν σε εκτέλεση της από 12.05.2009 αποφάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 7.403.518,80 € και διαιρείται σε 8.226.132 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,90 € η καθεμία.

Την 4η Αυγούστου 2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1132695 η με αριθμό 86852/04.08.2017 (ΑΔΑ: ΩΙ77465ΧΙ8-ΕΙ7) απόφαση του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε κατά την συνεδρίαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 για την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από την 15η Σεπτεμβρίου 2017 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 863.868 μετοχών, οι οποίες ακυρώνονται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus