Αρθογραφία μετοχής: ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)

v