Αρθογραφία μετοχής: Τιτάν Ανών. Εταιρία Τσιμέντω

v