Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)

v