Συνοδευτικό υλικό μετοχής: Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.E. (ΚΟ)

v