Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)

v