ΧΑ: Επιλεκτικές αγορές από ξένους το Μάρτιο

Οι εισροές από ξένους επενδυτές στην Αγορά ήταν περισσότερες από τις εκροές το Μάρτιο, με τη συμμετοχή τους να διαμορφώνεται στο 66,4%. Αυξήθηκαν οι ενεργές μερίδες και η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών. Πωλητές οι Ελληνες.

ΧΑ: Επιλεκτικές αγορές από ξένους το Μάρτιο

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών δημοσιοποίησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαρτίου 2018. Τον Μάρτιο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

• Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €43,33 δισ., μειωμένη κατά 6,9% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 6,4%.

• Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Μαρτίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.

• Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 66,4% παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις συγκριτικά με το τέλος του προηγούμενου μήνα. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.594,21 εκατ. ευρώ ή 3,7%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 63,9% έναντι 63,6% τον προηγούμενο μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,5%.

• Συνολική αξία συναλλαγών €1,55 δισ. (αυξημένη κατά 25,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 62,3% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

• Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 1.070.240.468 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 31,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (814.454.487 τεμάχια) και μείωση 29,8% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2017 (1.524.509.402 τεμάχια).

• Οι ξένοι επενδυτές τον Μάρτιο 2018 πραγματοποίησαν το 58,4% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

• 21,52 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 18,69 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

• 1.023 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 672 τον προηγούμενο μήνα).

Απώλειες της τάξης του 6,6% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Μαρτίου 2018 έφτασε τα €1.546,73 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 25,1% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.235,99 εκατ. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν €952,99 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 62,3%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Μαρτίου 2018 ήταν €73,65 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€65,05 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€41,43 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Μάρτιο 2018 ανήλθε στις 21.520 έναντι 18.694 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Μάρτιο του 2017 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 23.159).

Τον Μάρτιο 2018 δημιουργήθηκαν 1.023 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 672 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €43,33 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €46,52 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 6,9%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €38,79 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 11,7%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Μάρτιο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €243,84 εκατ.

Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€237,66 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€40,75 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€9,70 εκατ.), Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€3,85 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€2,35 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€41,99 εκατ.), Οργανισμούς ΕΕ (€5,96 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€2,18 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €243,93 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€225,81 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€13,07 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€11,57 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€4,52 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€3,67 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€2,83 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€17,24 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Μάρτιο 2018 πραγματοποίησαν το 58,4% των συναλλαγών (σε σχέση με το 53,6% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Μάρτιο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 49,4% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Μάρτιο 2018 πραγματοποίησαν το 14,6% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 21,9% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 19,8% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 63,9% έναντι 63,6% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Φεβρουαρίου 2018 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,5 %, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 66,4% παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 59,1% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 61,6% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 36,0% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

*Δείτε το δελτίο Axianumbers για το Μάρτιο στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus