Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ: Απάντηση στο ΧΑ

Κατ' εφαρμογή του Ν. 3340/2005, της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος του Χ.Α., η «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής ως «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες Αρχές, ότι την 26η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών, διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7./13.08.1923, Αναγκαστικός Πλειστηριασμός επί μετοχών και σημάτων κυριότητας της Εταιρίας, ως η τελευταία είχε ανακοινώσει μέσω του Χ.Α. την 19η Ιουλίου 2017, το αποτέλεσμα του οποίου έχει ως ακολούθως: α) οι πλειστηριαζόμενες 678.736 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΣΗ Α.Ε.» (εφεξής «Μετοχές»), κατακυρώθηκαν στον μοναδικό πλειοδότη κ. Χρήστο Χαντζαρίδη του Δημητρίου, δικηγόρο, στην τιμή προσφοράς €25.000,00, ενώ δεν προσήλθε πλειοδότης για τις υπόλοιπες μετοχές και ματαιώθηκε ο πλειστηριασμός ως προς αυτές, ελλείψει πλειοδοτών και β) η πλειστηριαζόμενη ομάδα των τριών (3) σημάτων «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και η πλειστηριαζόμενη ομάδα των σημάτων «ΕΘΝΟΣ» και «Ε. ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» (εφεξής «Σήματα»), κατακυρώθηκε στην Κυπριακή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD», στην τιμή της μοναδικής προσφοράς €580.000,00 για την ομάδα των σημάτων «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και στην τιμή της μοναδικής προσφοράς €3.000.000,00 για την ομάδα των σημάτων «ΕΘΝΟΣ» και «Ε.ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ».

Αναφορικά με την επίπτωση του ως άνω πλειστηριασμού των Μετοχών και Σημάτων, στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου, η απώλεια των εσόδων το έτος 2016, σε επίπεδο Εταιρίας ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 83% και σε επίπεδο Ομίλου σε ποσοστό περίπου 47%, ενώ ρητώς σημειώνεται ότι ποσοστό περίπου 1% και 32% των αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου (2016) αντιστοίχως, προ φόρων, απορρέουν από τη δραστηριότητα των ως άνω αναφερόμενων περιουσιακών στοιχείων που πλειστηριάστηκαν.

Η Εταιρία γνωρίζει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρμόδιες Αρχές, ότι κατά πάγια τακτική της, θα προβεί αμμελητί σε ενημέρωση για κάθε εξέλιξη σε σχέση με οιοδήποτε μελλοντικό σημαντικό εταιρικό γεγονός.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v