Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

Attica Συμμετοχών: Η τελική απόδοση του ομολόγου

H Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με εμπράγματες εξασφαλίσεις και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΑTTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 24.07.2019, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 175.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €175 εκατ.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €375,6 εκατ.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,40%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,40% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της. 

Οι Ομολογίες κατανεμήθησαν ως εξής:

α) 117.000 Ομολογίες (66,86% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθησαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και

β) 58.000 Ομολογίες (33,14% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθησαν σε Ειδικούς Επενδυτές

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v