Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚΕ: Μετατροπή μετοχών σε ονομαστικές

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ" (στο εξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 22-11-2019, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε τη μετατροπή του συνόλου των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (8.418.750) κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ισάριθμες, ήτοι οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (8.418.750), κοινές ονομαστικές μετοχές.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την υπ΄αριθμ. 129208/12.12.19 (ΑΔΑ:ΨΟΘ846ΜΤΛΠ-ΨΨΔ) απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας (άρθρο 7), συνεπεία της εν λόγω μετατροπής.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), κατά την συνεδρίασή της, στις 18/12/2019, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων εκ μετατροπής μετοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων ανωνύμων κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. ορίζεται η 20/12/2019. Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 23/12/2019, παύει η διαπραγμάτευση των 8.418.750 ανωνύμων κοινών μετοχών της Εταιρείας προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Δικαιούχοι των νέων εκ μετατροπής μετοχών είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στις 27/12/2019 για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρεία.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων ονομαστικών κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. ορίζεται για την 31/12/2019. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της Εταιρείας που θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (8.418.750) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο, τηλ.:210 6989344, αρμόδιος κ. Τσιρωνάς Στέφανος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v