Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CRETA FARMS: Το πόρισμα της Deloitte Business

Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε (εις το εξής η Εταιρεία) σε συνέχεια της από 30.07.2020 Ανακοίνωσής της ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 29 Ιουλίου 2020 η εταιρεία Deloitte Business Solutions AE Συμβούλων Επιχειρήσεων παρέδωσε στην Εταιρεία την τελική έκθεση ειδικού ελέγχου (forensic) που διενήργησε. Δια της παρούσας συνοψίζονται εκ μέρους της Εταιρείας τα αποτελέσματα του ειδικού ελέγχου.

1. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εντοπίστηκαν δώδεκα (12) εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 24, παράγραφος 9, θεωρούνται συνδεδεμένες οντότητες, καθώς οι βασικοί μέτοχοι και τα συγγενικά τους πρόσωπα, είναι μέτοχοι, µέλη διοίκησης ή ασκούν τον έλεγχο σε αυτές τις εταιρείες, είτε απευθείας, είτε εμμέσως ως τελικοί δικαιούχοι. Οι εν λόγω εταιρείες καίτοι συνδέονται με τους βασικούς μετόχους και τα συγγενικά τους πρόσωπα μέχρι β΄ βαθμού, δεν έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας. Επιπρόσθετα, μέσω της έρευνας και των συνεντεύξεων που πραγματοποίησε η Deloitte τρεις (3) εταιρείες τηρούν μετοχικές μερίδες στην ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, και πιο συγκεκριμένα οι εταιρείες SILVER INVEST & TRADE LIMITED, MONFERATO INTERNATIONAL INC και KCII ORIGINS HOLDINGS LTD, συνδέονται και αυτές µε τους δύο (2) βασικούς µετόχους, καθώς οι δύο (2) βασικοί μέτοχοι είναι τελικοί δικαιούχοι (με συμμετοχή 50% έκαστος) των εταιρειών αυτών. Το συμπέρασμα αυτό δεν προκύπτει από τα επίσημα έγγραφα των ανωτέρω εταιρειών, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί στα σχετικά μητρώα, αλλά από όσα γνωστοποιήθηκαν στην Deloitte στο πλαίσιο των συνεντεύξεων που πραγματοποίησε καθώς και από σχετική ενυπόγραφη δήλωση του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη.

Τέλος, η Deloitte επισημαίνει ότι δεν εντοπίσθηκαν εταιρείες που συνδέονται με τα στελέχη της Εταιρείας οι οποίες να έχουν συναλλαγές µε την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, και να πρέπει να γνωστοποιηθούν ως συνδεδεμένες οντότητες με την Εταιρεία. Ως στελέχη της Εταιρείας νοούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2006 και έπειτα και τα άτοµα τα οποία κατείχαν θέσεις ευθύνης στην Εταιρεία το ανωτέρω διάστημα. Επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με την Deloitte οι σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, θα έπρεπε να περιλαμβάνουν στην ενότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, περισσότερες γνωστοποιήσεις και πληροφορίες για τις εταιρείες, που δύνανται να θεωρηθούν βάσει των ΔΠΧΑ ως συνδεδεμένες (ΔΛΠ 24- Συνδεδεμένα μέρη), και οι οποίες είχαν συναλλαγές με την Εταιρεία ή τον Όμιλο.

*Το πόρισμα της Deloitte Business για την Creta Farm, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v