Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΙΤΑΝ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Titan Cement International SA (Euronext Βρυξέλλες, ATHEX και Euronext Παρίσι, TITC) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 8:6 του Βασιλικού Διατάγματος της 30ης Απριλίου 2019 περί εφαρμογής του Βελγικού Κώδικα περί Εταιριών και Ενώσεων, τη διάθεση από τη θυγατρική της εταιρία, Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ («ΤΙΤΑΝ Α.Ε.») 26.635 μετοχών της Titan Cement International SA («TCI»). Οι μετοχές της TCI πωλήθηκαν στις 10 και 14 Σεπτεμβρίου 2020 από την ΤΙΤΑΝ Α.Ε. σε δύο (2) στελέχη του Ομίλου ΤΙΤΑΝ μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών στο πλαίσιο άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε τιμή άσκησης €10 ανά μετοχή, συνολικού ποσού € 266.350. Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. κατέχει 5.200.113 μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 6,31% των δικαιωμάτων ψήφου της TCI.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v