ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Γνωστοποίση συναλλαγών

Σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ο κ. Σπυρίδων Κοκκόλης, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη, στις 30.09.2020, σε αγορά 4.800 κοινών μετοχών εκδόσεως της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 6.298,61.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v