ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η «Εταιρία»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ' εφαρμογή της από 29/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 30/6/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 21/10/2020 σε αγορά 3.185 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Alpha Finance με τιμή κτήσης 4,1877 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξίας 13.337,8 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v