Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA BANK: Εισαγωγή νέων μετοχών στο ΧΑ

Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνώντων 2.281.716 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €684.514,80, λόγω άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς μετοχών από 86 Δικαιούχους - Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού (Material Risk Takers – MRTs) της Τράπεζας και Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, σε τιμή διάθεσης €0,30 ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31 Ιουλίου 2020 και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 30 Δεκεμβρίου 2020 και της 9 Φεβρουαρίου 2021.

Στις 11.2.2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2476038 από τη Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό €684.514,80 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 2.281.716 νέων μετοχών με ονομαστική αξία Ευρώ 0,30 η καθεμία και τιμή άσκησης επίσης Ευρώ 0,30 ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αύξησής του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των €463.794.329,10, διαιρούμενο σε 1.545.981.097 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η καθεμία.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 18 Φεβρουαρίου 2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 2.281.716 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας.

Με απόφαση της Τράπεζας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και την ίδια ημερομηνία οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v