Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δημητρίου: Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου & Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Της Ανώνυμης Εταιρείας

«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.»


Συγκρότηση σε σώμα Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας


Α. Στις 09/07/2021 συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 09/07/2021, σύμφωνα με την από 09/07/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4706/2020, ως εξής:

(1) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

(2) Ιωάννης Βελάνης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

(3) Αριάννη Βελισσαροπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.


Η θητεία των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου, είναι ίση με την θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.


Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου, αποφάσισε ομόφωνα ότι την θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, αναλαμβάνει ο Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης.


Β. Στις 16/07/2021 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 19 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργείας της Εταιρείας, αποτελούμενη από τους κ.κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, Ιωάννη Βελάνη και Αριάννη Βελισσαροπούλου.


Γ. Στις 16/07/2021 συνεδρίασε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 16/07/2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 19 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργείας της Εταιρείας ως εξής:

(1) Αριάννη Βελισσαροπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

(2) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

(3) Ιωάννης Βελάνης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.


Η θητεία των ως άνω μελών της Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, είναι ίση με την θητεία του ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.


Επίσης, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε ομόφωνα ότι την θέση του Προέδρου, αναλαμβάνει η Αριάννη Βελισσαροπούλου.Αιγάλεω, 16/07/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v