Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ: Πρακτικό συνεδρίασης επιτροπής αποδοχών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000

ΤΗΣ 15ης Ιουλίου 2021

Στον Άλιμο σήμερα στις 15 Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 π.μ. στα επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 4, Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 στον Άλιμο, γραφεία της ανώνυμης εταιρίας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Συγκρότηση των μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων σε Σώμα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ του Στέργιου, _______, κάτοικος______, οδός _______αρ.___, κάτοχος του υπ' αριθμ. _____δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. _____-(ΑΦΜ_________).2. ΜιχάληΣ ΚαρήΣ του ΤΑΚΗ, ___________, κάτοικος________, οδός _________ αρ.________, κάτοχος του υπ' αριθμ. ________διαβατηρίου της _________ (ΑΦΜ________).3. ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ του Θεόδωρου, _________, κάτοικος__________, οδός _________αρ.______, κάτοχος του υπ' αριθμ. _______δελτίου ταυτότητας του Τ.Α_______ (ΑΦΜ_________).Με την από 15.7.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αποφασίστηκε η δημιουργία ενιαίας Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, μέλη της οποίας ορίστηκαν τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι Αλέξανδρος Γκατσώνης, Μιχάλης Καρής και Αγαμέμνων Ρουμελιώτης.

Οι ως άνω ορισθέντες αποδέχονται τον ορισμό τους ως μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της εταιρίας και συγκροτούνται σε σώμα ως ακολούθως:

1. ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ του Στέργιου, _______, κάτοικος______, οδός _______αρ.___, κάτοχος του υπ' αριθμ. _____δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. _____-(ΑΦΜ_________)., Πρόεδρος.2. ΜιχάληΣ ΚαρήΣ του ΤΑΚΗ, ___________, κάτοικος________, οδός ______ αρ.________, κάτοχος του υπ' αριθμ. ________διαβατηρίου της _________ (ΑΦΜ________), Μέλος.3. ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ του Θεόδωρου, _________, κάτοικος__________, οδός _________αρ.______, κάτοχος του υπ' αριθμ. _______δελτίου ταυτότητας του Τ.Α_______ (ΑΦΜ_________), Μέλος.Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων δηλώνουν, ότι πληρούν (όλα τα μέλη) τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στις ως άνω διατάξεις, που αίρει την ανεξαρτησία τους. Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβάλει ήδη στην εταιρία υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες βεβαιώνουν, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα την εταιρία, υποβάλλοντας νέα υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των ως άνω δεδομένων στο πρόσωπό τους ή στα πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων είναι ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλ. λήγει την 14.7.2026, παρατεινόμενη, εφόσον είναι απαραίτητο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και στο άρθρ. 85 παρ. 1 ν. 4548/2018.Παρέχεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων κ. Αλέξανδρο Γκατσώνη το δικαίωμα να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜιχάληΣ ΚαρήΣ ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ

Aκριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της

Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Άλιμος αυθημερόν

Για την Επιτροπή Αποδοχών & ΥποψηφιοτήτωνΑλέξανδρος Γκατσώνης

Πρόεδρος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v