Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική Τράπεζα: Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας («η Τράπεζα»), το οποίο εξελέγη σήμερα
από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας με τριετή θητεία, μέχρι την Τακτική Γενική
Συνέλευση του 2024, συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με το νόμο και το
Καταστατικό της Τράπεζας, ως εξής:

Εκτελεστικά Μέλη:
▪ κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος
▪ κα Χριστίνα Θεοφιλίδη, Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικά Μέλη:
▪ κ. Γκίκας Χαρδούβελης, Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου
▪ κ. Περικλής Δρούγκας, Μέλος, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
του Ν. 3864/2010
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:
▪ κ. Claude Piret, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος
▪ κα Αικατερίνη Μπερίτση, Μέλος
▪ κ. Wietze Reehoorn, Μέλος
▪ κα Elena Ana Cernat, Μέλος
▪ κ. Αβραάμ Γούναρης, Μέλος
▪ κ. Matthieu Kiss, Μέλος

▪ κα Anne Marion Bouchacourt, Μέλος
▪ κ. Jayaprakasa (JP) C.S. Rangaswami, Μέλος
Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του: κ. Παναγιώτης
Δασμάνογλου, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης
Τράπεζας & Ομίλου.

Σημειώνεται ότι η εκλογή των μελών των διοικητικών συμβουλίων των πιστωτικών ιδρυμάτων
τελεί υπό τον διαρκή έλεγχο και την αξιολόγηση καταλληλότητας του Ενιαίου Μηχανισμού
Εποπτείας (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v