ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ανακοίνωση κράτους μέλους καταγωγής

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση (η), υποπερίπτωση (δδ) του νόμου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, ότι κράτοςμέλος καταγωγής τόσο της Εταιρείας όσο και της θυγατρικής της «Τράπεζα Πειραιώς A.E.» (η Τράπεζα) είναι η Ελλάδα.

Οι ανωτέρω γνωστοποιήσεις του κράτους-μέλους καταγωγής τόσο της Εταιρείας όσο και της Τράπεζας έχουν υποβληθεί και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια εποπτική αρχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v