Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (εφεξής «η Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 21.10.2021 γνωστοποίησης συναλλαγής προς την Εταιρεία, ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το ν.3556/2007, ότι η κα Μαυροβουνιώτη Δέσποινα του Νικολάου προέβη στις 18.10.2021 στην πώληση 81.918 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, συνολικής αξίας Ευρώ 118.783,77. Η κα Δέσποινα Μαυροβουνιώτη είναι, κατά την έννοια του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Γεώργιο Γεωργόπουλο του Ιωάννη, Ανώτερο Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας Πειραιώς και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v