Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Aegean: Ελαβε φορολογικό πιστοποιητικό 2020

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., βάσει της παραγράφου 4.1.3.1. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου
Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ενημερώνει το επενδυτικό
κοινό ότι ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 που
διενεργήθηκε από τον Νόμιμο Ελεγκτή και αφορούσε στη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020,
ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα “χωρίς επιφύλαξη”.
Φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση 2020 έλαβε επίσης η
θυγατρική της εταιρεία OLYMPIC AIR.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v