Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Πως κατανεμήθηκαν οι ομολογίες

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.» και η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 12.11.2021, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €250 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε €734,9 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά 2,94 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 10.564. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,45% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,45% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,45% ως εξής:

α) 170.000 Ομολογίες (68% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 411.873 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 41,3% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 80.000 Ομολογίες (32% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 314.105 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 25,5% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).

Επίσης, από τις 80.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, 40.000 Ομολογίες έλαβαν
για δικό τους λογαριασμό οι κάτωθι Ανάδοχοι:

Ανάδοχος                                                                                Κατανεμηθείσες Ομολογίες
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.                                                                8.948
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.                                                                          8.949
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.                                            5.369
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.                                                                    8.949
OPTIMA BANK Α.Ε.                                                                              7.159
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.                                       626
Σύνολο                                                                                                      40.000

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v