Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS COMPANY: Αποφάσεις ΓΣ

Η  “AS COMPANY S.A.” ανακοινώνει ότι την 26 η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία διεξήχθη ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference).

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας στις 21.11.2021, η οποία αποτελεί την ημερομηνία καταγραφής (Record Date), ανερχόταν σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου είναι 13.088.114, ήτοι ποσοστό 99,711 % του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη 37.906 μετοχές που αφορούν σε ίδιες μετοχές.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα μέτοχοι που κατέχουν 9.326.972 Μετοχές, επί συνόλου 13.126.020 Μετοχών, ήτοι ποσοστό 71,264% του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές της Εταιρίας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας κατά θέμα, όπως έχουν αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Στο 1ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 16 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορά στην αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ειδικότερα την προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 16, δυνάμει της οποίας επιτρέπεται η χορήγηση αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. συνισταμένη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης ή συσσωρευμένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

2. Στο 2ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v