Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.: Διαπίστωση και ανακοίνωση παρέλευσης ως άπρακτης της προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3 Ν. 4548/2018....

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 51520819000 ανακοινώνει ότι στην συνεδρίασή της 16 Σεπτεμβρίου 2022 διαπιστώθηκε ότι παρήλθε άπρακτη η  προβλεπόμενη στο άρθρο 100 παρ. 3 Ν. 4548/2018 προθεσμία των 10 ημερών από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της από 01 Σεπτεμβρίου 2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ στις 05 Σεπτεμβρίου 2022 και με την οποία παρασχέθηκε η άδεια, κατ' άρθρο 99 Ν. 4548/2018, να συνάψει η εταιρεία με τον Γεώργιο Λαζαρίδη του Κωνσταντίνου κάτοικο ΔΡΑΜΑΣ   οδός ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 3 με ΑΦΜ 144237422, συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία λόγω της ιδιότητας του ως αδερφός του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, Γεράσιμου Λαζαρίδη του Κωνσταντίνου, σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου διαρκείας, με Ειδικότητα Εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ  ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ, και μηνιαίες  μικτές τακτικές αποδοχές 4.000,00 ευρώ κι ειδικότερα, ότι εντός της ανωτέρω δεκαήμερης προθεσμίας δεν υποβλήθηκε αίτημα από μετόχους της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, για  σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν.4548/2018. Για την παροχή της εν λόγω ειδικής άδειας και την διαπίστωση της παρέλευσης ως άπρακτης της ανωτέρω δεκαήμερης προθεσμίας τηρήθηκαν οι κατ' άρθρα 100 και 101 Ν. 4548/2018 διατυπώσεις δημοσιότητας.

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v