Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΔΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ανακοίνωση της Εταιρείας

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002052601000

 

 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), κατ' άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί με την παρούσα σε αυτό, ότι την 21.9.2022 υπεγράφη μεταξύ της κατά 100% θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Θυγατρική»),  της εταιρείας «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των λοιπών αντιδίκων μερών τα οποία ενεπλάκησαν στην αντιδικία, ιδιωτικό συμφωνητικό συμβιβασμού των εκατέρωθεν απαιτήσεων των μερών σε σχέση με την ανακαίνιση και επέκταση ξενοδοχείου, με βάση το οποίο η Θυγατρική συμβιβάστηκε στο ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων (2.000.000 €), εκ των οποίων της κατεβλήθη την 21.9.2022 το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα μία χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα και πέντε λεπτών (1.961.299,05 €) (λόγω παρακράτησης φόρου επί των τόκων), διατηρώντας η Θυγατρική επιπλέον του ανωτέρω ποσού και το ποσό των Ευρώ τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων και πενήντα πέντε λεπτών (332.074,55 €) το οποίο είχε εισπράξει στο παρελθόν δυνάμει πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Ως αποτέλεσμα της ως άνω συμφωνίας, η οποία κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής για τη Θυγατρική, τερματίστηκαν με επιτυχία οι διενέξεις και δικαστικές αντιδικίες που υπήρξαν και οι οποίες διήρκησαν από το 2009 έως την κατάρτιση του ως άνω συμβιβασμού.

 

Ταύρος Αττικής, 22 Σεπτεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v