Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.: Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού Διαχειριστικής Χρήσεως 2021

Η εταιρεία «ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ A.E.B.E.» σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι ολοκληρώθηκε ο  φορολογικός έλεγχος της εταιρείας από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2021(φορολογικό έτος 2021) σύμφωνα με  το άρθρ. 65Α Ν.4174/2013 και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό  με συμπέρασμα “χωρίς επιφύλαξη”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v