Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.: ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Η AUTOHELLAS ΑΤEΕ (η Εταιρεία) ανακοινώνει στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σε υλοποίηση των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση 18.04.2024), και της από 22η Μαΐου 2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στις 07/06/2024, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 5.680  Ιδίων Μετοχών με μέση τιμή κτήσης 11,6578 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 66.216,50 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 562.270 íδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,156345% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v