Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΓΕΚΑ: Προαναγγελία ΓΣ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΕΛΓΕΚΑ η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, επί της οδού ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β΄ Φάση, κατά την 23η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2019 (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2019 (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019).

3. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης 2020 (από 1 η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020) και καθορισμός της αμοιβής της.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019 (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και προέγκριση των αμοιβών αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

6. Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019 (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

7. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 183 παρ. 1 του ως άνω νόμου.

8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Διεύθυνση Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000 εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

9. Διάφορα θέματα ενημέρωσης και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 06 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρίας, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v