Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FOODLINK: Προαναγγελία ΓΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Foodlink την 31η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στις εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2019 (1/1/2019-31/12/2019), καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση για τη χρήση 2020.

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση 2020 και ορισμός αμοιβής τους.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 4.202.421,48 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 23.346.786 κοινών ονομαστικών μετοχών, από 0,28 ευρώ σε 0,10 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4548/2018 με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

8. Οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα τεθεί από τους μετόχους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v