Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΑΪΟΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσηςΑνακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι στις 27 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  οι μέτοχοι της «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χιλ. Βέροιας – Νάουσας). Παρέστησαν αυτοπροσώπως (12) δώδεκα μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 13.641.372 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι  το 90,94% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε τα εξής:

 

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2019, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού υποβλήθηκε και αναγνώστηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής για την κλειόμενη χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή των ενεργειών της για την ορθή εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της σχετικά με α) την παρακολούθηση της διαδικασίας και την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου, β) τη συμβολή της στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, γ) την αξιολόγησης των συστημάτων και της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου κ.λπ., καθώς και περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία. Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου θα αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρίας.

3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2019 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019.

4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01 - 31/12/2019 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 καθώς και να δοθούν προκαταβολές για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση το 2021.

5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, και με πρόταση ο σχετικός έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) να διενεργηθεί από τους: Α) Ιωάννη Παπουτσή του Αναστασίου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14361 ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και Β) Γεώργιο Τζίφα του Αναστασίου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 46371 ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά τους.

6. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2019 και την  ανάρτησή της ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.  

7. Σε σχέση με το έβδομο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v