Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Προαναγγελία έκτακτης γενικής συνέλευσης

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ,
ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ. 2552010000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν της από 30.07.2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο
και το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (η «Εταιρεία») καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη
Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00 στην έδρα της
εταιρείας, στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ. 26, για συζήτηση και
λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: Απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.
4548/2018, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως
επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και
χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος
την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3 και 4, 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία
ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και
νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας, στα αρχεία του Συστήματος
Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη
Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης,
ήτοι της 28ης Αυγούστου 2020 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής
ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας
με τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και
ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω
ημερομηνία καταγραφής.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου
ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και
μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία
καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τις τυχόν
επαναληπτικές αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε
μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη
Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο
πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας http://ir.sarantis.gr/el-gr/home/sarantis-investor-relations-home-page και
σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (ΑμαρουσίουΧαλανδρίου αρ. 26, Μαρούσι, τηλ. 210 6173 065). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην ως
άνω διεύθυνση, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω
εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα
τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής
Συνέλευσης. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει
διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί
να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο
αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της
παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο
αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα
η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά της Εταιρείας ή μετόχου
που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που
ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας
ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον
έλεγχο της Εταιρείας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που
αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση
με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη
ψηφοφορία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

• Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια
διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο
Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από
αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη
ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης
και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με
την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018.

• Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 123 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία
της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική
ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό
Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

• Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες
για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική
εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί
την παροχή των ανωτέρω πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος
αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε
αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται
όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη
μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

• Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη
Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την
περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την
παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους
άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://ir.sarantis.gr/elgr/home/sarantis-investor-relations-home-page.

Επισημαίνεται ότι για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην
πρόσκληση αυτή, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος, οφείλει να αποδείξει τη μετοχική
ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση του
δικαιώματος αυτού με κάθε νόμιμο μέσο. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η πιστοποίηση της
μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση ΕΛ.Κ.Α.Τ. και Εταιρείας.

Η παρούσα πρόσκληση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, καθώς και τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση είναι
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://ir.sarantis.gr/el-gr/home/sarantis-investorrelations-home-page. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι διαθέσιμος και ο συνολικός αριθμός
των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία
της παρούσας πρόσκλησης, με αναφορά και των χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών.
Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 26, Μαρούσι, τηλ.
210 6173 065).

Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ,
ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v