Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 7708962700 (πρώην αρ. .Μ.Α.Ε 11565/06/Β/86/20), και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 3η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Ηράκλειο, στην έδρα της εταιρείας οδό Κορωναίου 14, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) χρήσης 2019, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2019.
Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2020, εταιρικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.
Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2020 και μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 ν4548/2018 .
Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.
Επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν.4449/17, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 Ν. 4706/2020.
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v