Λάμψα: Εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε."

ΤΗΣ 2ης Σεπτεμβρίου 2020

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 223101000 - (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6015 / 06 / Β / 86 / 135)

 

Οι μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.", η οποία εδρεύει στην Αθήνα συνήλθαν σήμερα την 2η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στην έδρα της εταιρείας Β. Γεωργίου Α’ 1, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Γεώργιος Γαλανάκις προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, και ορίζει, επίσης προσωρινά, ως γραμματείς τον κ. Κωνσταντίνο Κυριάκο και τον κ. Εμμανουήλ Δρυλλεράκη.

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΤΗΣ 02/09/2020

Α/Α

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD

ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΤΕΛΑΡΗ 16, ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΚΥΠΡΟΣ

6.607.034

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ή ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ή ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΛΙΝΗ

ΞΕΝΙΑΣ 5, ΚΗΦΙΣΣΙΑ

2

DRYNA ENTERPRISES COMPANY LTD

ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΤΕΛΑΡΗ 16, ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΚΥΠΡΟΣ

6.607.034

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ή ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ή ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΛΙΝΗ

ΞΕΝΙΑΣ 5, ΚΗΦΙΣΣΙΑ

3

KLENCO II AE

ΣΠΑΡΤΗΣ 114, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17675

49.641

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ή ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ή ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ

ΞΕΝΙΑΣ 5, ΚΗΦΙΣΣΙΑ

4

SINOPI ENTERPRISES COMPANY LTD

ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΤΕΛΑΡΗ 16, ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΚΥΠΡΟΣ

403.050

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ή ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ή ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΛΙΝΗ

ΞΕΝΙΑΣ 5, ΚΗΦΙΣΣΙΑ

5

DEKANIA ENTERPRISES COMPANY LTD

ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΤΕΛΑΡΗ 16, ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΚΥΠΡΟΣ

403.050

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ή ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ή ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΛΙΝΗ

ΞΕΝΙΑΣ 5, ΚΗΦΙΣΣΙΑ

6

HOMERIC DEPARTMENT STORES Α.Ε.

ΒΟΣΠΟΡΟΥ 19Α, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

1.762.550

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ή ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ή ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ

ΞΕΝΙΑΣ 5, ΚΗΦΙΣΣΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

15.832.359

 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ %

 

74,11%

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια με εντολή του προσωρινού Προέδρου, αφού διαπιστώθηκε ότι έγιναν εμπρόθεσμα όλες οι κατά νόμο δημοσιεύσεις και τοιχοκολλήσεις για τη νόμιμη σύγκληση της σημερινής Συνελεύσεως, τα δε σχετικά με την σύγκληση της παρούσης υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΓΕΜΗ), αναγιγνώσκεται ο καταρτισθείς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πίνακας των μετόχων οι οποίοι δηλώσαν εμπροθέσμως την βούλησή τους να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και υπέβαλαν τυχόν έγγραφα για την αντιπροσώπευσή τους και οι οποίοι δικαιούνται συμμετοχής και ψήφου στην συγκληθείσα για σήμερα Γενική Συνέλευση.

 

      

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

15.832.359

 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ %

 

74,11%

 

 

 

 

Ο ως άνω πίνακας είχε αναρτηθεί προ σαράντα οκτώ (48) ωρών σε εμφανές θέση του Καταστήματος.

Κατόπιν αυτού ο προσωρινός Πρόεδρος αναφέρει ότι στην Συνέλευση παρίστανται oι ως άνω μέτοχοι οι οποίοι έχουν δηλώσει εμπροθέσμως ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, επομένως παρίστανται μέτοχοι και εκπρόσωποι 15.832.359 μετοχών επί συνόλου 21.364.000 μετοχών, ήτοι το 74,11% % περίπου επί του συνόλου των μετοχών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως δηλώνει ότι η παρούσα συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και νομίμως συνέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 130 του Κ.Ν. 4548/2018, δεδομένου ότι παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες πλέον 74,11 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και μπορεί να προβεί στην συζήτηση και την λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως προτείνει ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Γαλανάκι και ως Γραμματείς τον κ. Κωνσταντίνο Κυριάκο και τον κ. Εμμανουήλ Δρυλλεράκη. Στη συνέχεια η Συνέλευση ομοφώνως εκλέγει οριστικό Πρόεδρο τον κ Γεώργιο Γαλανάκι και Γραμματείς τον κ. Κωνσταντίνο Κυριάκο και τον κ. Εμμανουήλ Δρυλλεράκη.

Στη συνέχεια ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και η Γραμματεία αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους και ο Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν υπάρχουν μέτοχοι που θα έχουν καταθέσει εκπροθέσμως τα σχετικά πιστοποιητικά.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θε­μάτων της ημερησίας διατάξεως όπως αυτά αναφέρονται στην από 07/08/2020 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:  ……………

Θέμα 2ο: …………………

Θέμα 3ο: …………….

Θέμα 4ο:………….

Θέμα 5ο: ……………

Θέμα 6ο: …………………

Θέμα 7ο: ……………

Θέμα 8ο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 9ο: ……………

 

Θέμα 1ο:  ………………

 

Θέμα 2ο:……………….

Θέμα 3ο: ………………….

 

Θέμα 4ο: ………………..

 

Θέμα 5ο: ……………….

 

 

Θέμα 6ο: ……………………….

 

 

Θέμα 7ο: ……………………….

 

Θέμα 8ο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου είχε εκλεγεί δυνάμει της από 15.06.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με διετή (2) θητεία και με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, συνεπώς υφίσταται ανάγκη εκλογής νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι πρέπει να αποφασισθούν διάφορα ζητήματα επ’ αυτού του θέματος ημερήσιας διάταξης, όπως το είδος της επιτροπής ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Στη συνέχεια, προχωρεί στην ανάγνωση του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, αναλύοντας διεξοδικά τις προϋποθέσεις που θέτει το εν λόγω άρθρο ως προς το είδος της επιτροπής ελέγχου, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της και την θητεία της Επιτροπή Ελέγχου.

 

Κατόπιν τούτου, όσον αφορά το είδος της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας καθώς και τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών της, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στους μετόχους η νέα Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη επιτροπή και να αποτελείται από τρία (3) μέλη, συγκεκριμένα από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020), καθώς αυτό κρίνεται σκοπιμότερο από πλευράς οργάνωσης και δομής της Εταιρείας.

 

Περαιτέρω, ως προς τη στελέχωση της νέας Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν της διακρίβωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προέβη στην αξιολόγηση των υποψηφίων μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου, εξετάζοντας διεξοδικά τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, και την επάρκεια των απαιτούμενων γνώσεων κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, και κατόπιν σχετικής εισηγήσεώς του, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στους μετόχους τα ακόλουθα άτομα προκειμένου να στελεχώσουν την νέα Επιτροπή Ελέγχου:    

  

  1. Κωνσταντίνος Βασιλειάδης του Βασιλείου, ……………
  2. Φίλιππος Σπυρόπουλος του Κωνσταντίνου, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, ………….. 

 

  1. Αθανάσιος Μπουρνάζος του Ματθαίου ……………..

 

Κατόπιν της διακρίβωσης στην οποία προέβη το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όλα τα προτεινόμενα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ ο κ. ο κ. Μπουρνάζος και ο κ. Βασιλειάδης έχουν, όπως σαφώς προκύπτει και από τα ανωτέρω σύντομα βιογραφικά σημειώματα, αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων). Περαιτέρω, κατόπιν της διακρίβωσης στην οποία προέβη το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όλα τα υποψήφια μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020. 

 

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στους μετόχους  η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να είναι δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.

 

Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Γ.Σ. ομοφώνως και παμψηφεί αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή και θα αποτελείται από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  και δύο (2) τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020), με θητεία δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, με Πρόεδρο ο οποίος θα οριστεί από τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

 

Περαιτέρω,  η Γ.Σ. ομοφώνως και παμψηφεί εκλέγει ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:

 

  1. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη του Βασιλείου………………… ανεξάρτητος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

 

  1. Φίλιππο Σπυρόπουλο του Κωνσταντίνου, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ …………………, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

 

 

  1. Αθανάσιο Μπουρνάζο του Ματθαίου ……………….., ανεξάρτητος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

 

Επισημαίνεται ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ ο κ. Μπουρνάζος και ο κ. Βασιλειάδης έχουν, όπως σαφώς προκύπτει και από τα ανωτέρω σύντομα βιογραφικά σημειώματα, αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων). Περαιτέρω, κατόπιν της διακρίβωσης στην οποία προέβη το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όλα τα υποψήφια μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020. 

 

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα καταρτίσει κανονισμό λειτουργίας της, ο οποιος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (η) καθώς και ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθούν ανάλογα όλοι οι υφιστάμενοι κώδικες και κανονισμοί λειτουργίας της εταιρείας και να συνταχθούν επιπλέον νέοι κανονισμοί, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας.  

Κατόπιν των ανωτέρω η Γ.Σ. ομοφώνως και παμψηφεί αποφασίζει την επι-καιροποίηση των υφιστάμενων κωδίκων και κανονισμών λειτουργίας της εταιρείας και να συνταχθούν νέοι κανονισμοί, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας. 

Περαιτέρω, η   Γ.Σ. ομοφώνως και παμψηφεί εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμ-βούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

 

Θέμα 9ο: ………………….

            Μην υπάρχοντος κάποιας ανακοινώσεως ή επιπλέον θέματος δεν συζητήθηκε κάτι στο παρόν θέμα.

 

 

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                              Οι Γραμματείς – Ψηφολέκτες

 

 

Ακριβές Απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών ΓΣ

Αθήνα 02.09.2020

Ο Γραμματέας

 

 

_______________

Εμμανουήλ Δρυλλεράκης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v