Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΥΖΑΚΗΣ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 8/06/2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” καθώς και οι Εκτελεστές της διαθήκης του Ελευθερίου Μουζάκη σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας Λ. Κηφισού αριθμ.41 Αιγάλεω , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας....Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020.
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020,κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ.γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020 και προέγκριση για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/18 .
Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων ( Εταιρείας και Ενοποιημένων ) από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής του.
Η Παροχή εγκρίσεως άδειας ή μη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους, συναφείς, ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το νέο Ν.4706/2020.
Έγκριση της Πολιτικής καταλληλότητας των μελών του ΔΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020 παρ.3 του άρθρου 3 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Εγκυκλίου αρ.60 18/09/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.
Εναρμόνιση της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις.
Εκλογή ανεξάρτητων νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v