Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SATO: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία με την επωνυμία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα 29 Ιουνίου 2021 και ώρα 15.00 στα γραφεία της που βρίσκονται στo Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Προβελεγγίου, αρ. 6, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν τρεις (3) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά δεκατριών εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων (13.814.234) κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 65.326.518, ήτοι ποσοστό απαρτίας 21,15 % αποφάσισε ως εξής:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (13.814.234 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020), μετά των Ετησίων εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2020 - 31.12.2020. Επίσης, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος.

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (13.814.234 έγκυρες ψήφοι υπέρ) το ποσό των ζημιών προ φόρων εκ 567.982,15 ευρώ να μεταφερθεί στα αποτελέσματα εις νέο.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (13.814.234 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2020 και την έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (13.814.234 έγκυρες ψήφοι υπέρ) ο έλεγχος της χρήσης 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021 και η έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του ν. 2238/1994 να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», Φωκ. Νέγρη αρ. 3, η οποία εν συνεχεία, κατ΄ άρθρο 18 § 1α του Π.Δ. 226/1992, θα αναθέσει τον έλεγχο της Εταιρείας σε ένα τακτικό και σε έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή της και ενέκρινε την αμοιβή της.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (13.814.234 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2020 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα τους καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση (2021).

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (13.814.234 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (13.814.234 έγκυρες ψήφοι υπέρ) αποφάσισε να μη λάβει απόφαση δεδομένου ότι το τρέχον έτος δε συνήφθησαν ούτε και υπάρχει πρόβλεψη να συναφθούν συμβάσεις με πρόσωπα του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

8. Επί του ογδόου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (13.814.234 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τα μέτρα που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία προκειμένου να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική θέση και τη ρευστότητά της, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

9. Επί του ένατου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (13.814.234 έγκυρες ψήφοι υπέρ) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, την τριμελή σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και τη διάρκειά της, ούτως ώστε να συμπίπτει η θητεία της με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (πενταετής). Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (13.814.234 έγκυρες ψήφοι υπέρ) η πρώτη θητεία της εκλεγείσας Επιτροπής Ελέγχου να λήγει την 10.09.2023, ούτως ώστε να συμπίπτει με τη λήξη της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (13.814.234 έγκυρες ψήφοι υπέρ) αποφάσισε να μη λάβει απόφαση δεδομένου ότι η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δεν έχει θεσπίσει ακόμα Πολιτική Αξιολόγησης Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθότι λόγω της δομής και λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει παραστεί τέτοια ανάγκη.

11. Επί του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (13.814.234 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την Έκθεση Αποδοχών που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 καθώς και την Πολιτική Αποδοχών που έχει καταρτίσει η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018.

12. Επί του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση δεν έλαβε κάποια απόφαση καθότι το εν λόγω θέμα αφορά την Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, η οποία και υποβλήθηκε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v