Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας-Λάππας: Οι αποφάσεις της ΓΣ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 002052601000, εφεξής «η Εταιρεία», σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), τις διατάξεις του ν.3556/2007, τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παράγραφο 4.1.3.3 παρ. 3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 14η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε Συνεδρίαση η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σε ΣΥΝΕΧΕΙΑ της Συνεδρίασης της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2021, με φυσική παρουσία στην έδρα της Εταιρείας, που βρίσκεται στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου Αττικής, επί της οδού Ομήρου 2 και Τεώ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 8.6.2021 οικεία Πρόσκληση.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως αντιπροσωπευόμενοι, δέκα (10) μέτοχοι, που εκπροσωπούν 30.805.464 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 40.219.218 κοινών ονομαστικών μετοχών (και αντίστοιχων 40.219.218 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 76,59% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις κατωτέρω, σε περίληψη, αποφάσεις :

ΘΕΜΑ 1ο : Εγκρίθηκαν με 19.905.464 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 64,62% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου : (α) Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) και (β) Οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), οι οποίες αναγνώσθηκαν και αντίγραφό τους διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους, όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση. Σημειώνεται ότι 10.900.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 35,38% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, έδωσαν αρνητική ψήφο.

ΘΕΜΑ 2ο : Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 30.805.464 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 76,59% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου η προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) λόγω μη επίτευξης κερδών για τη χρήση αυτή, και η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού συνολικού ποσού ευρώ 804.384,36, ήτοι ποσού ευρώ 0,02 ανά μετοχή, από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 159, 160 και 161 ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, η Γενική συνέλευση των μετόχων ομοίως ομόφωνα και παμψηφεί καθόρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex dividend date) την 22α Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ως ημερομηνία αρχείου – Προσδιορισμού Δικαιούχων (record date) την 23η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος καθορίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρεία η 28η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη, ήτοι εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρ. 160 του ν. 4548/2018. Τέλος, ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για την υλοποίηση των ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 3ο : Εγκρίθηκε με 19.905.464 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 64,62% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, για την χρήση 2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020. Σημειώνεται ότι 10.900.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 35,38% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, έδωσαν αρνητική ψήφο επί του πρώτου σκέλους του τρίτου θέματος, ήτοι της εγκρίσεως της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβουλίου και απείχαν από το δεύτερο σκέλος του τρίτου θέματος, ήτοι της απαλλαγής των ορκωτών ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 4ο : Εγκρίθηκε με 19.905.464 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 64,62% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, η αναθεώρηση της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.07.2020 Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, όπως καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και αναγνώσθηκε ενώπιον των παρευρισκομένων Μετόχων. Σημειώνεται ότι 10.900.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 35,38% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, έδωσαν αρνητική ψήφο.

ΘΕΜΑ 5ο : Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 30.805.464 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 76,59% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, όπως η Πολιτική αυτή καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και αναγνώσθηκε ενώπιον των παρευρισκομένων Μετόχων.

ΘΕΜΑ 6ο : Με 19.405.464 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 62,99% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, δόθηκε θετική συμβουλευτική ψήφος επί της υποβληθείσας Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και αναγνώσθηκε ενώπιον των παρευρισκομένων Μετόχων. Σημειώνεται ότι 10.900.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 35,38% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, έδωσαν αρνητική συμβουλευτική ψήφο, ενώ 500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 1,62% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, απείχαν της ψηφοφορίας επί του συγκεκριμένου θέματος.

ΘΕΜΑ 7ο : Εγκρίθηκαν κατά την έννοια του αρ. 109 ν. 4548/2018, με 19.905.464 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 64,62% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020, από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, και προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021, ομοίως σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι 10.900.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 35,38% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, έδωσαν αρνητική ψήφο.

ΘΕΜΑ 8ο : Εκλέχτηκε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 30.805.464 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 76,59% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου κατόπιν και σύμφωνης πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, η ελεγκτική εταιρεία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» (ΑΜ/ΕΛΤΕ 173), με Α.Φ.Μ. 800487055, για τον έλεγχο κατά το νόμο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2021 (1.1.2021–31.12.2021). Επίσης, εγκρίθηκε η αμοιβή για την χρήση 2021 (1.1.2021–31.12.2021) επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2020 (μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου).

ΘΕΜΑ 9ο : Εκλέχθηκαν, ο κ. Θεόδωρος Καραβίας του Σπυρίδωνος και η κ. Ιωάννα Πανδή του Νικολάου ως νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση των δύο ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Γεωργίου Κοκκινάκη και Αθανασίου Φυλακτού. Ο κ. Θεόδωρος Καραβίας εκλέχθηκε με 19.905.464 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 64,62% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, η δε κ. Ιωάννα Πανδή εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 30.805.464 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 76,59% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου. Σημειώνεται ότι 10.900.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 35,38% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, έδωσαν αρνητική ψήφο για την υποψηφιότητα του κ. Θεόδωρου Καραβία. Η Γενική Συνέλευση με αντίστοιχες της εκλογής ψήφους επιβεβαίωσε ότι τα εκλεγέντα μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του Ν. 4706/2020. Η θητεία των νέων μελών αποφασίσθηκε να είναι ίση με τη θητεία και των υπολοίπων πέντε (5) μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 23.4.2019 με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι 22.4.2024, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

ΘΕΜΑ 10ο : Εκλέχθηκαν, ο κ. Θεόδωρος Καραβίας του Σπυρίδωνος και η κ. Ιωάννα Πανδή του Νικολάου ως νέα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση των κ.κ. Γεωργίου Κοκκινάκη και Αθανασίου Φυλακτού. Ο κ. Θεόδωρος Καραβίας εκλέχθηκε με 19.905.464 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 64,62% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, η δε κ. Ιωάννα Πανδή εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 30.805.464 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 79,59% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου. Σημειώνεται ότι 10.900.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 35,38% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, έδωσαν αρνητική ψήφο για την υποψηφιότητα του κ. Θεόδωρου Καραβία. Η Γενική Συνέλευση με αντίστοιχες της εκλογής ψήφους επιβεβαίωσε ότι τα εκλεγέντα μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 44 ν.4449/2017, όπως ισχύει, του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του Ν. 4706/2020.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας επιβεβαίωσε και αποφάσισε :

α) Η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί Ανεξάρτητη Επιτροπή η οποία να αποτελείται από μέλη και μη μέλη του Δ.Σ., στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 και του αρ. 44 ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά τον ν. 4706 / 2020.

β) Η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, και μάλιστα αποκλειστικά από δύο από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κι ένα μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, 4449/2017 και 4706/2020, και συγκεκριμένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Θεόδωρο Καραβία και Ιωάννα Πανδή και τον κ. Γεώργιο Ροζάκη, μη μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, ανεξάρτητοι άπαντες κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, 4449/2017 και 4706/2020, αφετέρου δε τον ορισμό του κ. Γεώργιου Ροζάκη ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4449/2017 και αρ. 9 ν. 4706/2020.

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, θα ακολουθήσει τη θητεία τους ως μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 22.4.2024, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

ΘΕΜΑ 11ο : Εγκρίθηκε με 19.405.464 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 62,99% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την χρήση 2020, το πλήρες κείμενο της οποίας αναγνώσθηκε ενώπιον των παριστάμενων μετόχων και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι 10.900.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 35,38% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, έδωσαν αρνητική ψήφο, ενώ 500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 1,62% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, απείχαν.

Επί του 12ου Θέματος της Ημερησίας Διατάξεως υπό τον τίτλο «Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις», δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v