Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 223101000 - (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6015 / 06 / Β / 86 / 135)

 

 

Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28/07/2022, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.857.794 ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι  ή 74,23 % περίπου, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα:

 

(1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021), μετά από ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 (εταιρικών και ενοποιημένων), περιλαμβανομένης και της μη διανομής μερίσματος με γνώμονα την ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας.

 

(2) επί του δεύτερου θέματος, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 έως 31.12.2021.

 

 

(3) επί του τρίτου θέματος εξέλεξε για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2022, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και  κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής  Ελέγχου της Εταιρείας, την ελεγκτική εταιρεία GRANΤ THORNTON A.E., η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022 και αποφάσισε ότι η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

(4) επί του τέταρτου θέματος, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών, που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021 σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 Ν. 4548/2018. Διευκρινίσθηκε επίσης ότι η ψήφος των Μετόχων επί της ως άνω Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

 

 

 (5) επί του πέμπτου θέματος, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους ότι σε συνέχεια και της περσινής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί προέγκρισης και καταβολής ποσού ύψους 18.000 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβή για την χρήση 2021 στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιο Χωμενίδη, εγκρίθηκε η καταβολή του ποσού ύψους 18.000 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβή για την χρήση 2021 στο ως άνω εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η προέγκριση αμοιβής ύψους 18.000 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβή στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιο Χωμενίδη για την εταιρική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022.

 

(6) επί του έκτου θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 με βάση τις αρμοδιότητές της, όπως, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβη  για  την  ορθή  εκτέλεση  των αρμοδιοτήτων  ως προς της  ως προς  i)  την παρακολούθηση της διαδικασίας του υποχρεωτικού ελέγχου και την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για το αποτέλεσμα  του  υποχρεωτικού  ελέγχου  και  την  εισήγηση  για  εκλογή  εξωτερικών ελεγκτών για τη νέα  χρήση, ii) τη συμβολή της στην  ακεραιότητα  της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, iii) την αξιολόγηση των  συστημάτων και  της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, κ.λπ., από την οποία προκύπτει η ουσιώδης συμβολή και συνδρομή της Επιτροπής Ελέγχου στη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Η Έκθεση Πεπραγμένων συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ (θ)  του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4706/2020. Το πλήρες κείμενο της εν λόγω Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.lampsa.gr).

 

 

(7) επί του έβδομου θέματος,  κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2021, ως ακολούθως:

 

-  στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Αθανάσιο Μπουρνάζο την καταβολή ποσού € 5.086,80

- στο μέλος της επιτροπής ελέγχου Κωνσταντίνο Βασιλειάδη την καταβολή ποσού € 5.086,80

- στο μέλος της επιτροπής ελέγχου Τιμόθεο Ανανιάδη την μη καταβολή αμοι-βής.

Σημειώνεται ότι δεν ελήφθη γνώμη από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας καθώς δεν αποφασίσθηκε αμοιβή για το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Τιμόθεο Ανανιάδη, ο οποίος τυγχάνει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

(8) επί του όγδoου θέματος, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη καταβολής αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων  για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2021, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την μη καταβολή αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων  για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2021.

 

(9) επί του ένατου θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του N.4706/2020, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η ως άνω Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  www.lampsa.gr.

 

(10) επί του δέκατου θέματος, κατόπιν έγγραφης (θετικής) πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας σχετικά με την επικαιροποίηση της υφιστάμενης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης  (ΕΚΕΔ- έκδοση Ιουνίου 2021), που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, και της σχετικής εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, με ονομαστική ψηφοφορία, στην οποία κλήθηκαν και μετείχαν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, ενέκρινε  το υποβληθέν επικαιροποιημένο σχέδιο της πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο έχει το περιεχόμενο και πληροί τις προδιαγραφές που θέτουν το α 3 Ν. 4706/2020, η Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης  (ΕΚΕΔ- έκδοση Ιουνίου 2021), που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Το επικαιροποιημένο κείμενο της πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα αναρτηθεί, ως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων,  σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.lampsa.gr).

 

(11) επί του ενδέκατου θέματος, διάφορες ανακοινώσεις, έγινε ενημέρωση σχετικά με την πορεία και τις εργασίες της Εταιρείας καθώς και τις προκλήσεις στον τομέα του Τουρισμού γενικότερα αλλά και μέσα στα πλαίσια των ειδικών συνθηκών, που επικρατούν λόγω Covid-19, και τις ενέργειες, στις οποίες έχει προβεί η Εταιρεία, για την αντιμετώπισή τους.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v