Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

VIDAVO Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«VIDAVO  Α.Ε.»

δ.τ. «VIDAVO»

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΜΑΕ : 59549/62/Β/05/0190

Αρ. ΓΕΜΗ 58869904000

 

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία VIDAVO A.E. σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 1η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών του Δήμου Θέρμης,  για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων:

            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021–31.12.2021) και των επΆ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021–31.12.2021)  κατΆ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022).

4. Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας, που υπογράφηκαν από την 01.01.2021 έως την 31.12.2021.

5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Επικύρωση όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα από την 01.01.2021 έως την 31.12.2021.    

7. Έγκριση απόκτησης ίδιων μετοχών κατ΄ άρθρα 49 επ. του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών κατΆ άρθρο 113 επ. του ν. 4548/2018.    

8.  Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρείας (10ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, 2ος όροφος,  Δήμου Θέρμης) - να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει, μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, να καταθέσουν στην Εταιρεία (10ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμου Θέρμης), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως το αργότερο την 27.08.2022. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών.


Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας (10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμος Θέρμης). Οι σχετικές προθεσμίες για την κατάθεση των βεβαιώσεων δέσμευσης των μετοχών και των τυχόν εγγράφων  νομιμοποίησης εκ μέρους των μετόχων στην Εταιρεία  είναι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ημερομηνία της Επαναληπτικής Συνέλευσης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 130, παρ. 2 του ν.4548/2018, δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση.

 

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 1.08.2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v