Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.: Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2024

Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 19η Ιουνίου 2024 στις 10:00 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 72,26% του μετοχικού κεφαλαίου. Tο ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 73,93% δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4548/2018 δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2023 (σε ενοποιημένη και μη βάση) συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης του Νόμου 4548/2018, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2023 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2023 και απηλλάγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2023. Επιπρόσθετα, υπεβλήθη η προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020 έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση.

Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Μιχαήλ-Ματθαίος Ι-Ε. Στειακάκης, Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης, Νίκη Δ. Στουφή, Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας, Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη και Δημήτρης-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις.

Οι υποψηφιότητες όλων των εκλεγέντων Συμβούλων υποβλήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων η οποία εξέτασε τη συλλογική και ατομική καταλληλότητα των προτεινόμενων προσώπων.

Από τα προαναφερθέντα πρόσωπα τα τρία τελευταία, ήτοι οι κ.κ. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας, Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη και Δημήτρης-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις ορίστηκαν ως ανεξάρτητα δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020.  

Η θητεία των μελών είναι ετήσια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας.

Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Θέμα 4: Ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 όπως ισχύει. Ειδικότερα:

Ως προς το είδος της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση καθόρισε ότι θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή (μεικτή) ήτοι με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα.

Ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση αποφάσισε ότι η επιτροπή θα αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μέλη. Ένα μέλος της Επιτροπής θα είναι μέλος του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα υπόλοιπα δύο μέλη της Επιτροπής θα είναι ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα.

Ως προς τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από τη Συνέλευση ότι θα είναι ετήσια ήτοι αντίστοιχη αυτής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η Συνέλευση όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως κάτωθι:

  • Παναγιώτης Κωνσταντάρας του Ιωάννη (ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.)
  • Σπυρίδων Κυρίτσης του Χαράλαμπου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο)
  • Κωνσταντίνος Θανόπουλος του Νικολάου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο)

'Aπαντα τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020, διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς επίσης επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της τελευταίας σε Σώμα.

Θέμα 5: Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της χρήσης 2023 και το συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2023 ποσού Ευρώ 1,80 ανά μετοχή. Με δεδομένο ότι στις 22 Δεκεμβρίου 2023 κατεβλήθη ποσό Ευρώ 0,40 ανά μετοχή ως προσωρινό μέρισμα, το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2023 ανέρχεται σε Ευρώ 1,40 ανά μετοχή. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξης πληρωμής υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2023 ως ακολούθως: 

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος: Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024

Ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record date): Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής: Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024

Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2023 θα πραγματοποιηθεί μέσω Πληρώτριας Τράπεζας. Με νεότερη ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις λεπτομέρειες καταβολής του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2023.

Θέμα 6: Εξελέγη για τη χρήση 2024 ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Καμινάρης του Γεωργίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 20411) και ως αναπληρωματική η κα Σοφία Ανυφαντάκη του Ιωάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 35841) αμφότεροι της KPMG ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η συνολική αμοιβή τους ορίστηκε σε Ευρώ 675 χιλ. και αφορά τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2024, την επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2024 – 30.06.2024, τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2024 και την έκδοση του σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού.

Θέμα 7: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2023 (ετήσια σταθερή αμοιβή Ευρώ 30.000 για κάθε μέλος του Δ.Σ. ή Ευρώ 35.000 για κάθε μέλος των Επιτροπών: Ελέγχου, Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών ή Ευρώ 40.000 για τους Προέδρους των Επιτροπών: Ελέγχου, Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών) και προ-εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2024 όπως περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα:

Ιδιότητα Μελών

Ετήσια Σταθερή Αποζημίωση

(σε Ευρώ)

Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

30.000

Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Μη Εκτελεστικά – Ανεξάρτητα Μέλη Δ.Σ.

Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου

50.000

Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

45.000

Μέλη Επιτροπών (Ελέγχου/ Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων)

 40.000

 

Θέμα 8: Εγκρίθηκε η προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

Θέμα 9: Εγκρίθηκε η διανομή ποσού μέχρι Ευρώ 8 εκατ. από τα καθαρά κέρδη χρήσης 2023 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

Θέμα 10: Εγκρίθηκε η διανομή ποσού μέχρι Ευρώ 12 εκατ. από τα καθαρά κέρδη χρήσης 2023 στο Προσωπικό της Εταιρείας και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

Θέμα 11: Εγκρίθηκε η δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών ύψους Ευρώ 3.528.063,04 για την κάλυψη του 100% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 14.112.252,14 Ευρώ, που αφορά στη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας των Μονάδων Ατμοσφαιρικής Απόσταξης και Αλκυλίωσης του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και έχει ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016. Τα φορολογηθέντα αποθεματικά δεν δύνανται να διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν για μία επταετία από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Θέμα 12: Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας για τη Χρήση 2023 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.

Θέμα 13: Εγκρίθηκε η τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

Θέμα 14: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας

 

Μαρούσι, 19 Ιουνίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v