Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας-Λάππας: Αλλαγή στη σύνθεση του ΔΣ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 002052601000, εφεξής «η Εταιρεία», σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), τις διατάξεις του ν.3556/2007, τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παράγραφο 4.1.3.3 παρ. 3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα παρακάτω:Α. Εκλογή Νέων Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Συγκρότηση αυτού σε Σώμα

Στο πλαίσιο του 9ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που έλαβε χώρα την 14η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., σε συνέχεια της Συνεδρίασης της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2021, με φυσική παρουσία στην έδρα της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου Αττικής, επί της οδού Ομήρου 2 και Τεώ, η Τακτική Γενική Συνέλευση, εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, τον κ. Θεόδωρο Καραβία του Σπυρίδωνος και την κ. Ιωάννα Πανδή του Νικολάου, σε αντικατάσταση των δύο ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Γεωργίου Κοκκινάκη και Αθανασίου Φυλακτού.

Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η θητεία των ως άνω νεοεκλεγέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Θεόδωρου Καραβία του Σπυρίδωνος και της κ. Ιωάννας Πανδή του Νικολάου, θα είναι ίση με τη θητεία και των υπολοίπων πέντε (5) μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 23.4.2019 με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι 22.4.2024, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, πριν από την εκλογή και τον ορισμό των νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, αλλά και της ανεξαρτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, διαπίστωσε περαιτέρω ότι δεν συντρέχει κώλυμα ασυμβιβάστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020, ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% των μελών του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο, καθώς επίσης και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 Ν. 4706/2020, περί της νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 14.7.2021, ως εξής :

1. Ιωάννη Λάππας του Ηλία, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

2. Μαίρη Λάππα του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ΜΗ Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο Μέλος

3. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, Διευθύνουσα Σύμβουλος,

4. Αβραάμ Σπεντζάρης του Λουκά, ΜΗ Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο Μέλος

5. Ηλίας Μπουκαούρης του Ιωάννη, ΜΗ Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο Μέλος

6. Θεόδωρος Καραβίας του Σπυρίδωνος, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος

7. Ιωάννα Πανδή του Νικολάου, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο ΜέλοςΒ. Εκλογή Νέων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Σε συνέχεια των ανωτέρω, στο πλαίσιο του 10ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της ίδιας ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη της παρ. 1 του αρ. 44 ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά το ν. 4706/2020, τις από 28.6.2018 και 21.7.2020 προγενέστερες αποφάσεις της, αναφορικά με τη σύσταση, τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισε την εκλογή δύο νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, του κ. Θεόδωρου Καραβία του Σπυρίδωνος και της κ. Ιωάννας Πανδή του Νικολάου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και του αρ. 9 ν. 4706/2020, ως έχει διαπιστωθεί από την Εταιρεία, σε αντικατάσταση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Γεωργίου Κοκκινάκη και Αθανασίου Φυλακτού, τα οποία αντικαταστάθηκαν από μέλη του Δ.Σ. σε εφαρμογή της περ. γα. της παρ. 2 του αρ. 9 ν. 4706/2020.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας επιβεβαίωσε και αποφάσισε ότι :

α) Η Επιτροπή Ελέγχου συνεχίζει να αποτελεί Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από μέλη και μη μέλη του Δ.Σ., στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 και του αρ. 44 ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά τον ν. 4706 / 2020, και του αρ. 9 ν. 4706/2020.

β) Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, και μάλιστα αποκλειστικά από δύο από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κι ένα μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, και συγκεκριμένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Θεόδωρο Καραβία και Ιωάννα Πανδή, και τον κ. Γεώργιο Ροζάκη, μη μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, ανεξάρτητο επίσης κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, 4449/2017 και 4706/2020, αφετέρου δε τον ορισμό του κ. Γεώργιου Ροζάκη ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4449/2017 και του αρ. 9 ν. 4706/2020.

γ) Η θητεία απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, θα ακολουθήσει τη θητεία του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 22.4.2024, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Σε συνέχεια των παραπάνω αποφάσεων η Τακτική Γενική Συνέλευση διακρίβωσε, ότι άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν 4706/2020 καθώς και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τα κριτήρια καταλληλότητας.

Περαιτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου στις 14.7.2021, αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως εξής :

1. Γεώργιος Ροζάκης του Σταύρου, Πρόεδρος,

2. Θεόδωρος Καραβίας του Σπυρίδωνος, Μέλος,

3. Ιωάννα Πανδή του Νικολάου, Μέλος.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και αυτή ως επιτροπή πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 9 και 10 του Ν. 4706/2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v