ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ: Σύσταση επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων (ορθή επανάληψη)

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε." ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 16ης Ιουλίου 2021, αποφάσισε την σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά του ΔΣ, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθ. 9 του ν. 4706/2020, και συγκεκριμένα από την κα Ζωή Βασιλείου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., την κα Χαρίκλεια Θεοδώρου μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και την κα Καλλιόπη Μαγούλα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ζωή Βασιλείου του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων,

2. Χαρίκλεια Θεοδώρου του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων,

3. Καλλιόπη Μαγούλα του Στεφάνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα είναι ίση με την θητεία του ισχύοντος Δ.Σ. της εταιρείας, η οποία έχει ορισθεί τετραετής από την ημερομηνία εκλογής του Δ.Σ. την 29.07.2019, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει νομίμως εντός του έτους 2023.

Άλιμος, 16 Ιουλίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v