Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΦΙΕΡΑΤΕΞ: Εκλογή μελών της Επιτροπής Αποδοχών

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΑΕ ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ “ΦΙΕΡΑΤΕΞ”, γνωστοποιεί ότι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης προέβη στη σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 14.09.2021 απόφασης του, αποφάσισε τη σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, κατά την έννοια του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, τα οποία είναι τα κάτωθι:

Αικατερίνη Ζερβού του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περικλής Κωνσταντινίδης του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λαμπρινή Παπαδοπούλου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι πενταετής, συμπίπτουσα με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2021, ήτοι με λήξη την 10η Σεπτεμβρίου 2026.

Τα ως άνω Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνήλθαν σε συνεδρίαση την 14η Σεπτεμβρίου 2021, με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την εκλογή Προέδρου και την συγκρότηση αυτής σε σώμα. Κατά την ως άνω συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής εξέλεξαν ως Πρόεδρο αυτής την κ. Λαμπρινή Παπαδοπούλου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

Λαμπρινή Παπαδοπούλου του Δημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Περικλής Κωνσταντινίδης του Ανδρέα, μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Αικατερίνη Ζερβού του Στυλιανού, μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v