Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dionic: Αποτελέσματα εξαμήνου

Η NTIONIK AEBE (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2019-30.06.2019, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Με βάση τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2019-30/6/2019 ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €24,3 εκατ. έναντι €25,07 την αντίστοιχη περίοδο 2018 μειωμένος κατά 2,83%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 5,17 εκατ. έναντι € 3,37 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2018 . Οι ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, διαμορφώθηκαν σε € 0,65 εκατ. έναντι ζημιών € 3,36 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2018. Οι ζημιές προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε € 1,34 εκατ. έναντι ζημιών € 4,46 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2018 , ενώ οι ζημιες προ φόρων του Ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφωθήκαν σε € 2,81 εκατ. έναντι ζημιών € 4,21 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2018. Οι ζημίες μετά φόρων ανήλθαν € 3,03 εκατ. έναντι ζημιών € 3,94 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2018.

Η διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε διαρκείς διαπραγματεύσεις με τα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα για την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων που έχουν καταστεί βραχυπρόθεσμα. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι οι ανωτέρω συμφωνίες θα ολοκληρωθούν μέχρι την 31.12.2019 με θετικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v