Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Αποτελέσματα 9μήνου

Η εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, σε συνέχεια της Επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του ομίλου κατά την διάρκεια του 3ου τριμήνου του 2021 και την εξέλιξη της οικονομικής του δραστηριότητας.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατά το 3ο τρίμηνο της χρήσης αυξήθηκε κατά 64% και ανήλθε σε € 38,6 εκ. έναντι € 23,5 το 3ο τρίμηνο του 2020, ενώ σε σύνολο εννεαμήνου οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε € 116,9 εκ. έναντι € 70,8 εκ. στο 9μηνο του 2020 σημειώνοντας άνοδο 65% .

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) στο 3ο τρίμηνο, σημείωσαν βελτίωση και ανήλθαν σε € 5,5 εκ. έναντι € 1,9 εκ. στο 3ο
τρίμηνο του 2020, ενώ στο 9μηνο παρουσίασαν σημαντική αύξηση και διαμορφώθηκαν σε € 19,8 εκ. έναντι € 3,3 εκ. στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τέλος, ανάλογη βελτίωση σημείωσαν στο 3ο τρίμηνο του 2020 τα ενοποιημένα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (EBIT) και ανήλθαν σε € 4,8 εκ. έναντι € 1,3 εκ. στο 3ο τρίμηνο του 2020, ενώ στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε € 17,8 εκ. έναντι € 1,5 εκ. στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

Κατά την διάρκεια του 3ου τρίμηνου του 2021 δεν προέκυψε σημαντική μεταβολή στη δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση ή στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου σε σχέση με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του 2021.

Η θετική πορεία της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων του ομίλου συνεχίστηκε και στο 3ο τρίμηνο της χρήσης οδηγούμενη από την αύξηση της ζήτησης στον χαλυβουργικό τομέα του ομίλου, καθώς και την περαιτέρω άνοδο των τιμών των Ά υλών η οποία ενσωματώθηκε στις τιμές πώλησης βελτιώνοντας σημαντικά τα περιθώρια κερδοφορίας του ομίλου.

Όσον αφορά την εν εξελίξει πανδημία της Covid-19, σημειώνεται ότι δεν είχε καμία ουσιαστική επίπτωση στην συνήθη δραστηριότητα του ομίλου, ενώ έως σήμερα δεν υπάρχουν ενδείξεις που θα μπορούσαν να προβληματίσουν ως προς την συνέχιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του. Σχετικά με τις άμεσες επιπτώσεις της συνεχιζόμενης αύξησης του κόστους ενέργειας τονίζεται ότι δεν έχει επηρεάσει ούτε και αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά τα περιθώρια κερδοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί μικρό μέρος του κόστους παραγωγής καθώς και του συνολικού κόστους λειτουργίας του ομίλου. Ταυτόχρονα, μέσω της ολοκληρωθείσας επένδυσης σε Φ/Β σταθμό που λειτουργεί με την μορφή του ενεργειακού συμψηφισμού ο όμιλος επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση του κόστους ενέργειας με ταυτόχρονη μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος.

Στο 4ο τρίμηνο του έτους οι διεθνείς τιμές των Ά υλών σημειώνουν διόρθωση, ενώ η ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων παρουσιάζει σταθεροποίηση ή και μικρή κάμψη. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρυθμός ανάπτυξης και τα περιθώρια κερδοφορίας του ομίλου αναμένεται να εξομαλυνθούν χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η ιδιαίτερα θετική εικόνα για το σύνολο της χρήσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v