Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ: Αποτελέσματα 9μήνου

Η ΕΛΒΕ A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία των εργασιών της ως ακολούθως :

Βασικά οικονομικά μεγέθη :

Όμιλος                                                                      (ποσά σε χιλ.ευρώ) Ενιάμηνο 2021 Ενιάμηνο 2020 % μεταβολή  Γ' Τρίμηνο 2021 Γ' Τρίμηνο 2020 % μεταβολή 
Κύκλος εργασιών 21.799 26.468 -17,6% 7.864 11.018 -28,6%
Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 3.780 4.938 -23,4% 661 1.680 -60,6%
Κέρδη προ φόρων τόκων  και επενδυτικών αποτελεσμάτων 2.271 3.310 -31,4% 132 1.224 -89,2%
Κέρδη προ φόρων και τόκων 2.534 3.087 -17,9% 177 1.286 -86,2%
Κέρδη προ φόρων  2.261 2.819 -19,8% 66 1.181 -94,4%
             
             

Εταιρία 


(ποσά σε χιλ.ευρώ)

 Ενιάμηνο 2021 Ενιάμηνο 2020 % μεταβολή  Γ' Τρίμηνο 2021 Γ' Τρίμηνο 2020 % μεταβολή 
Κύκλος εργασιών 9.197 11.811 -22,1% 2.775 5.660 -51,0%
Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 2.322 3.508 -33,8% 343 1.449 -76,4%
Κέρδη προ φόρων τόκων  και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.860 3.267 -43,1% 191 1.521 -87,4%
Κέρδη προ φόρων και τόκων 2.124 2.818 -24,6% 239 1.317 -81,9%
Κέρδη προ φόρων  2.106 2.801 -24,8% 229 1.322 -82,7%

Το ενιάμηνο ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας παρουσιάζει πτώση που οφείλεται σε λιγότερες εκτελεσμένες συμβάσεις (σε στολές εργασίας) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η πτώση αυτή οδήγησε και σε πτώση αποτελεσμάτων για την Εταιρία. Σε επίπεδο Ομίλου επίσης υπάρχει πτώση πωλήσεων, που οφείλεται και στην πανδημία, καθώς η θυγατρική ΛΗΤΩ Α.Ε. λειτουργεί στη λιανική αγορά.

 Ο συνολικός καθαρός δανεισμός (ήτοι δάνεια μείον διαθέσιμα) του Ομίλου ανήλθε την 30/9/2021 σε 1,21 εκατ. ευρώ και της εταιρίας σε -0,85 εκατ. ευρώ, καθώς η Εταιρία δεν είχε δανεισμό παρά μόνο διαθέσιμα ύψους 850 χιλ. ευρώ. Παράλληλα η Εταιρία διατηρούσε στις 30/9/2021 θέσεις σε διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα (αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα) αξίας 3,91 εκατ. ευρώ για τα οποία υπάρχει δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης.

Όμιλος                                                                      (ποσά σε χιλ.ευρώ) 30/9/2021  30/6/2021
Δάνεια   2.680   2.727
Μείον ταμειακά διαθέσιμα -1.465  -2.627
Καθαρός δανεισμός   1.215     100
     

Εταιρία                 


 (ποσά σε χιλ.ευρώ)

 30/9/2021  30/6/2021
Δάνεια      0        0
Μείον ταμειακά διαθέσιμα -854  -1.593
Καθαρός δανεισμός  -854  -1.593

 Σε επίπεδο Εταιρίας, το τελευταίο τρίμηνο αναμένονται καθυστερήσεις σε παραδόσεις εμπορευμάτων από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα την μετάθεση κάποιων παραδόσεων της Εταιρία σε πελάτες της στη νέα χρήση. Το ποσοστό πτώσης των πωλήσεων σε ετήσια βάση αναμένεται να κυμανθεί στα επίπεδα ενιαμήνου.

Σε επίπεδο Ομίλου, το τελευταίο τρίμηνο αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά, καθώς  η λιανική δέχεται πιέσεις λόγω της πανδημίας, αλλά και της αναμενόμενης αύξησης του κόστους ενέργειας, που επηρεάζει τελικά την κατανάλωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v