Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του πρώτου (A΄) Εξαμήνου της χρήσεως 2022 ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 15.316 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 8,53% σε σχέση με το αντίστοιχο A΄ Εξάμηνο του 2021 (14.113 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 4.862 χιλ. Ευρώ εμφανίζοντας αύξηση ύψους 6,44% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2021 (4.568 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.260 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.575 χιλ. Ευρώ το A΄ Εξάμηνο 2021. Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 676 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 995 χιλ. Ευρώ το A΄ Εξάμηνο 2021, ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 595 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 726 χιλ. Ευρώ το A΄ Εξάμηνο 2021).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε 10.906 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,62% σε σχέση με το αντίστοιχο A΄ Εξάμηνο 2021 (10.134 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 3.285 χιλ. Ευρώ εμφανίζοντας οριακή μείωση ύψους (0,06)% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2021 (3.287 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), εμφάνισαν κέρδη ύψους 587 χιλ. Ευρώ ( κέρδη ύψους 1.046 χιλ. Ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2021). Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 204 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 697 χιλ. Ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2021 ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 160 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 536 χιλ. Ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2021.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του A΄ Εξαμήνου 2022, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.voyatzoglou.gr/

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v