Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ...

Η ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία των εργασιών της ως ακολούθως:

Βασικά οικονομικά μεγέθη :

 

Όμιλος (ποσά σε χιλ.ευρώ)

Εννεάμηνο 2022

Εννεάμηνο 2021

%

μεταβολή

Γ' Τρίμηνο 2022

Γ' Τρίμηνο 2021

% μεταβολή

Κύκλος εργασιών

 

13.378

10.366

29,1%

4.503

3.765

19,6%

Μικτό κέρδος από τις δραστηριότητες

5.772

4.080

41,5%

2.190

1.525

43,6%

Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων

4.275

3.120

37,0%

1.581

994

59,1%

Κέρδη προ φόρων και τόκων

3.314

2.382

39,1%

1.296

856

51,40%

Κέρδη προ φόρων

2.878

1.670

72,3%

1.232

708

74,0%

 

Εταιρία (ποσά σε χιλ.ευρώ)

Εννεάμηνο 2021

Εννεάμηνο 2021

%

μεταβολή

Γ' Τρίμηνο 2022

Γ' Τρίμηνο 2021

% μεταβολή

Κύκλος εργασιών

 

13.190

10.258

28,6%

4.375

3.734

17,2%

Μικτό κέρδος από τις δραστηριότητες

5.663

4.035

40,3%

2.140

1.503

42,4%

Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων

4.218

3.094

36,3%

1.573

979

60,7%

Κέρδη προ φόρων και τόκων

3.258

2.355

38,3%

1.289

842

53,1%

Κέρδη προ φόρων

2.822

1.644

71,7%

1.225

694

76,5%

 

 

Όπως προκύπτει από την παράθεση των βασικών οικονομικών μεγεθών του ενιαμήνου, τόσο ο Όμιλος όσο και η Εταιρία συνέχισαν την πολύ καλή πορεία του εξαμήνου, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε όλα τα βασικά μεγέθη.

Αναφορικά με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Μητρικής θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία και κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας ως προς την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης και την άνοδο των τιμών γενικότερα, είναι δύσκολο να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση για την επίδραση του τελευταίου τριμήνου στα συνολικά κέρδη της χρήσης.

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το εξάμηνο,  καθώς ο Όμιλος έκανε χρήση διαθεσίμων εντός του τρίμηνου για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου του :

 

Όμιλος (ποσά σε χιλ. ευρώ)

30/9/2022

30/6/2022

Συνολικός τραπεζικός δανεισμός

9.586

9.322

Μείον Διαθέσιμα

-618

-2.873

Καθαρός τραπεζικός δανεισμός

8.968

6.449

 

 

Εταιρία (ποσά σε χιλ. ευρώ)

30/9/2022

30/6/2022

Συνολικός τραπεζικός δανεισμός

9.586

9.312

Μείον Διαθέσιμα

-590

-2.825

Καθαρός τραπεζικός δανεισμός

8.996

6.487

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v