Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΠΕ: Διάθεση εγγράφων σε σχέση με τον Εταιρικό Μετασχηματισμό στους μετόχους

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4601/2019, τα παρακάτω έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της (https://www.helpe.gr/el/investorrelations/CorporateTransformation/SupportingMaterial/), καθώς και στην έδρα της στο Μαρούσι, Χειμάρρας 8Α 151 25: 1. το Σχέδιο Διάσπασης, 2. η λογιστική κατάσταση του αποσχιζόμενου κλάδου της 30.06.2021, 3. η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους της, η οποία επεξηγεί και δικαιολογεί το Σχέδιο Διάσπασης, 4. η Έκθεση αποτίμησης των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων του αποσχιζόμενου κλάδου η οποία συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Δημήτρη Δούβρη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33921) και Παναγιώτη Νούλα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 40711) της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Business Solutions A.E.» κατά την 30.06.2021, 5. η Έκθεση γνωμοδότησης επί του Σχεδίου Διάσπασης η οποία συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Δημήτρη Δούβρη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33921) και Παναγιώτη Νούλα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 40711) της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Business Solutions A.E.», 6. οι ετήσιες Oικονομικές Καταστάσεις και οι ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας των τριών (3) τελευταίων ετών, και 7. η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από την 1 η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου 2021. Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας να λάβουν γνώση των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεσή τους μέχρι το τέλος της Γενικής Συνέλευσης που θα κληθεί να αποφασίσει για τη διάσπαση. Η ολοκλήρωση της απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v