ΙΝΤΡΑΚΟΜ: Αγορά ιδίων μετοχών

Παιανία, 27 Φεβρουαρίου 2020 - Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της από 29.06.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σε εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στις 26 Φεβρουαρίου 2020 προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ, σε αγορά 10.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης € 0,6306, ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής € 6.306,00.

Kατόπιν της ως άνω αγοράς, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 515.848 ίδιες μετοχές (ποσοστό 0,68% επί του μετοχικού της κεφαλαίου).

Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v