ΝΗΡΕΥΣ: Στο 93,12% το ποσοστό της Andromeda Seafood

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) και (β) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία «Andromeda Seafood Sociedad Limitada» (στο εξής ο «Προτείνων») δηλώνει ότι, από τις 07.02.2020 μέχρι και τις 26.02.2020, απέκτησε συνολικά 1.726.636 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία») έναντι 0,23 Ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν αυτής της απόκτησης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 93,12% από περίπου 92,53% που ήταν στις 06.02.2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v